Thiết kế logo Jimmy The Cat

Một chiếc logo đơn giản hết cỡ

Thẻ: jimmythecat / truyenjimmy