Thiết kế logo Jimmy The Cat

Một chiếc logo đơn giản hết cỡ

Từ khóa: jimmythecat / truyenjimmy